Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp :
An toàn – Chất lượng – Hợp pháp
và Trung thực.

Sứ mệnh

Để phát triển bền vững phải luôn cải tiến hướng tới cái mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Triết lý kinh doanh

Tìm kiếm lợi nhuận bằng:
Tư duy sáng tạo